Notifications

सहर्ष जानकारी !

छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूले पालना गर...

सूचना विद्यालयको खाताको QR को लागि फोटोमा गर्न...

सूचना e-Sewa QR को लागि फोटोमा Click गर्नुहोस् ।

Class routine

सूचना

सुभकामना

सूचना

सूचना नयाँ बस रुट बस नं. ८

सूचना नयाँ बस रुट बस नं. ७

सूचना नयाँ बस रुट बस नं. ६

सूचना नयाँ बस रुट बस नं. ५

सूचना नयाँ बस रुट बस नं. ४

सूचना नयाँ बस रुट बस नं. ३

सूचना नयाँ बस रुट बस नं. २